Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Door het invullen en ondertekenen (d.m.v. betaling) van het inschrijfformulier gaat u een
overeenkomst aan met Stichting Sociaal Kultureel Werk “De Hoekse Rakkers”, hierna te noemen als
“Hoekse Rakkers”.
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Inschrijving
1. Kinderen uit de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar (basisschool groep 1 t/m 8) kunnen
deelnemen.
2. Inschrijving van deelnemers is definitief bij het volledig invullen van het inschrijfformulier en
betalen van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt vooraf door De Hoekse Rakkers
bepaald.
3. De Hoekse Rakkers bepaalt, indien zij niet voor de veiligheid kan instaan, een inschrijfstop.
4. Indien medicijngebruik noodzakelijk of andere relevante medische informatie, gelieve dit
kenbaar te maken bij het bestuur; info@hoekserakkers.nl
5. Tevens vernemen wij graag of een deelnemer bekend is met ADHD, autisme o.i.d.
6. De inschrijving is voor de gehele week, niet per dag(deel).
7. U ontvangt bij afmelding van ingeschreven deelnemer(s) geen geld terug.
8. Het is niet mogelijk dat, na inschrijving, deelname wordt omgezet naar een andere
naam/deelnemer.
9. Elke deelnemer dient apart opgegeven te worden.

Artikel 2 – Betalingsvoorwaarden
1. Betaling van het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de inschrijving van de deelnemer.
De betaling dient digitaal te gebeuren via de website (www.hoekserakkers.nl)

Artikel 3 – Aansprakelijkheid en veiligheid
1. De Hoekse Rakkers is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of verloren raken van
enig eigendom van de kinderen en ouders/verzorgers, tenzij dit te wijten is aan grove schuld
of roekeloosheid van één van de vrijwilligers. Wij adviseren om dure spullen, zoals mobiele
telefoons, smartwatches, sierraden e.d. thuis te laten.
2. De Hoekse Rakkers is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ook niet voor opgelopen
letselschade.
3. De Hoekse Rakkers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan door het
niet of niet volledig invullen van het inschrijfformulier. De Hoekse Rakkers mag er
gerechtvaardigd op vertrouwen dat formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Het niet
of niet volledig invullen van het inschrijfformulier komt geheel voor rekening en risico van de
ouders/verzorgers van het kind.
4. Ouders/verzorgers zijn aansprakelijk voor het bewust aanbrengen van schade of vernielingen
door hun kind aan de eigendommen van De Hoekse Rakkers.
5. Ouders/verzorgers moeten te allen tijde bereikbaar zijn op het bij inschrijving opgegeven
telefoonnummer.
6. Pesten, discriminatie en ander onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd. Wij gaan ervan
uit dat iedereen elkaar met respect behandelt. Bij het niet naleven van de gestelde regels of 
wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat zijn wij genoodzaakt de ouders/verzorgers
hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind de
verdere deelname te ontzeggen.

Artikel 4 – Kleding en schoeisel
1. Uw kind dient tijdens de speelweek stevig schoeisel te dragen. Sandalen, crocs en slippers
zijn niet toegestaan.
2. Uw kind draagt tijdens de activiteiten kleding die vies mag worden.

Artikel 5 – Mobiele telefoons
1. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.

Artikel 6: Verzekeringen
1. Bij inschrijving verklaren de ouders/verzorgers dat de deelnemer opgenomen is in de WApolis (aansprakelijkheidsverzekering) van ouders/verzorgers. De Hoekse Rakkers mag er
gerechtvaardigd op vertrouwen dat deze verklaring naar waarheid is geschied.

Artikel 7: Afmelden
1. Als een deelnemer een dag(-deel) niet deel kan nemen, meld u dit altijd bij het bestuur of de
groepsleiding. Dit mag telefonisch of per e-mail.

Artikel 8 – Toestemming foto’s en andere beeldopnames
1. Als ouder/verzorger hebt u er geen bezwaar tegen dat de foto’s en andere beeldopnames die
worden opgemaakt van diverse activiteiten door De Hoekse Rakkers of derden (o.a. pers),
worden geplaatst op onze website. U verleend stilzwijgende toestemming door akkoord te
gaan met de algemene voorwaarden.
2. Indien u hier wel bezwaar tegen heeft, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken en te
verzenden naar info@hoekserakkers.nl
3. Deze toestemming houdt tevens in dat de foto’s en andere beeldopnames gebruikt kunnen
worden op de Facebook pagina van onze stichting. De beeldopnames kunnen ook gebruikt
worden bij ander social media (o.a. Instagram), in de regionale media en op de posters en
flyers voor een aankomend evenement van De Hoekse Rakkers.
4. De Hoekse Rakkers is niet aansprakelijk voor het maken en/of plaatsen van foto’s door
derden.

Artikel 9 – Toegang
1. Tijdens het evenement/activiteiten zijn enkel opgegeven vrijwilligers toegestaan in het
Dorpshuis of op het evenemententerrein, tenzij anders staat vermeld.
2. Tijdens het evenement ‘speelweek’ mag het evenemententerrein voor 10:00 en na 15:00
niet worden betreden.

Artikel 10 – Slotbepalingen
1. In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dient het bestuur van De
Hoekse Rakkers te worden geraadpleegd.
2. Indien er onduidelijkheden zijn en/of geschillen zijn, beslist het bestuur van De Hoekse
Rakkers. Het bestuur kan om motiverende redenen besluiten af te wijken van de algemene
voorwaarden.
3. Deelname aan activiteiten van De Hoekse Rakkers geschiedt geheel op eigen risico.